DSC9915

Енорийският  пасторален  съвет при енория „Дева Мария от Фатима“ е  съвещателен орган, съставен  съгласно  кан.  536 от Каноничното право. Съветът е място за среща на вярващи, които в пълно общение с Църквата представят цялата енорийска общност. Той е конкретен  израз  на  сътрудничество  и  общение  с  пълнотата  на даровете  на  Светия  Дух,  който,  според  индивидуалността  на  всеки член,  поражда  и  поддържа  атмосфера  на  взаимност,  съпричастност  и дейно участие. Едновременно е  важно  събитие,  момент    на  разглеждане,  планиране, координиране и контролиране на пасторална дейност в енорията.

Енорийският съвет изпълнява двойна функция: пастирска и икономическа. Към този съвет се причисляват както свещениците, които работят в енорията, така и миряни, избрани от енорийския свещеник. Пасторалният съвет е само консултативен орган на енорийския свещеник и неговата задача е да анализира пасторалните дейности и да дефинира практическите предложения. Той се занимава с въпросите,  свързани  с  трите  основни направления на пасторалната дейност – катехезис, литургия, милосърдие.Съществуването на пасторален съвет не се налага от каноничното право, но съществуването им в енорийските енории зависи от решението на епархийския епископ, който определя начина и обхвата на дейността на съветите.

Енорийският съвет е консултативен орган, който подкрепя енорийския свещеник. Поради това трябва да се подчертае:
• задълбочаване на религиозното съзнание на енориашите;
• повишаване на отговорността за енорията като общност;
• грижа за християнското възпитание;
• развитие на апостолски инициативи сред енориашите;
• формулиране на предложения и предложения за подобряване на пасторалната работа в енорията.

От икономична гледна основната задача на съвета е да помага на енорийския свещеник в управлението на материалната собственост на енорията на основата на епископските укази. Съдейства за разрешаване на проблеми с икономически характер, тъй  като  цялото  имущество  на  енорията  е  свързано  и  насочено  към  финализиране на енорийската пасторална дейност.

Енорийският съвет е консултативен орган за енорийския свещеник по въпросите на собствеността, финансите и строителството, както следва:
• служи на енорийския свещеник за изпълняваните задачи по изграждане или обновяване;
• помага за придобиването на финансови ресурси и подходящи професионалисти;
• предоставя съвети при оценката на инвестиционни инициативи и планове;
• информира енориашите за икономическите нужди на енориите, установени на заседанието на Съвета;
• информира свещеника за социалното приемане на тези намерения сред енориашите.

Енорийският съвет не е юридическо лице и няма право да представлява енорията по отношение на правни актове, освен ако решенията на епископа не са различни. Управителят и законният представител на имуществото на енорията е енорийският свещеник. Съвета има две секретарки и членове. Бива свикван от енорийския свещеник един път на два-три месеца.